ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιγραφή

Η Ελλάδα α­να­δύ­ε­ται ύ­στε­ρα α­πό μα­κρές και υ­πό­γειες διερ­γα­σί­ες ως «α­να­γεν­νώ­με­νος φοί­νιξ» α­πό την τέ­φρα της Βυ­ζα­ντι­νής Αυ­το­κρα­το­ρί­ας και α­πο­κτά υ­πό­στα­ση και μορ­­φή μέ­σα α­πό τα ο­λο­καυ­τώ­μα­τα των α­γω­νι­ζό­με­νων για την ε­λευ­θε­ρί­α τους Ελ­λή­νων. «Πώς» και «γιατί» εί­ναι ε­ρω­τή­μα­τα που α­να­λύ­ο­νται και προ­σεγ­γί­ζο­νται στο έρ­γο που θα δια­βά­σει ο α­να­γνώ­στης. Εί­ναι τα «πώς» και τα «για­τί» ε­νός θαύ­μα­τος. Του σύγ­χρο­νου ελ­λη­νι­κού θαύ­μα­τος, στο ο­ποί­ο ο­φεί­λουν να α­νά­γο­νται ό­λοι οι ση­με­ρι­νοί Έλ­λη­νες σε α­να­ζή­τη­ση των ρι­ζών τους. Και α­πό το ο­ποί­ο μπο­ρούν να α­ντλούν δι­δάγ­μα­τα με­γα­λο­σύ­νης και αι­σιο­δο­ξί­ας για την πο­ρεί­α τους στο μέλ­λον. Χω­ρίς κο­μπα­σμούς, χω­ρίς α­λα­ζο­νεί­α, χω­ρίς υ­περ­φί­α­λους ε­θνι­κι­σμούς. Αλ­λά με α­ξιο­πρέ­πεια, με ευ­λά­βεια και με σε­βα­σμό προς τα κε­λεύ­σμα­τα των νε­κρών, των πε­σό­ντων η­ρω­ι­κά «υ­πέρ Πί­στε­ως και Πα­τρί­δος». Ό­λων αυ­τών που με τη θυ­σί­α τους δια­­μόρ­φω­σαν τη νε­ό­τε­ρη ελ­λη­νι­κή ι­διο­προ­σω­πί­α μας, ό­πως αυ­­τή εκ­φρά­ζε­ται μέ­σα α­πό τη λι­τή ρή­ση του Ί­ω­νος Δρα­γού­μη: «Τα έ­θνη δεν α­ξί­ζουν μό­νο με το να μέ­νουν έ­θνη αν δεν εί­ναι συ­νά­μα και ζύ­μη για τη δη­μιουρ­γί­α πο­λι­τι­σμών και ξε­χω­ρι­στών αν­θρώ­πων». 408 σελίδες εκδόσεις Κάκτος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Γούδης Χρίστος

ISBN

ISBN: 978-960-382-757-3

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συλλεκτική κούπα 1821-2021
η Επανάσταση συνεχίζεται
Κύλιση προς τα επάνω