ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: βιβλιοπωλείο ΛΟΓΧΗ, Απόλλωνος 3-5,
4ος όρ. Σύνταγμα Αθήνα - τηλ. 210 3611590 -
 
 • αναζήτηση με συγγραφέα
   
 • αναζήτηση κατά τιμή
 • αναζήτηση
 • Mailing List
  Γραφτείτε στην mailing list για να ενημερώνεστε πρώτοι με τις νέες κυκλοφορίες ...

  E-MAIL :
  Logxi On Line »
  Πως φτάσαμε στην 4η Αυγούστου 1936

  Τι πραγματικά οδήγησε τον Ιωάννην Μεταξά - τη εγκρίσει του Βασιλέως Γεωργίου Β΄ και της στρατιωτικής ηγεσίας - εις την ανάληψιν της ενεργείας της 4ης Αυγούστου 1936;
  Το παρακάτω κείμενο, που προέρχεται από το βιβλίο του Μάνου Χατζηδάκη «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ 1936-41» δίνει την απάντηση

  Η κομμουνιστική απειλή
  Το Έθνος, όπως σαφώς κατεδείχθη εκ των ανωτέρω - ευρίσκετο υπό προφανή κομμουνιστικήν επιβουλήν, η οποία προσέκρουσεν την υστάτην στιγμήν, εις το ανάχωμα της 4ης Αυγούστου. Η αποτροπή της ερυθράς ανταρσίας κατ'εκείνην την ώραν, εξησφάλισεν, όχι μόνον την προάσπισιν της εθνικής ελευθερίας και του κοινωνικού καθεστώτος από την κομμουνιστικήν τυρρανίαν, αλλά και την δημιουργίαν του Έπους του 1940-41.

  Ας φαντασθή κανείς, ποία θα ήτο η μοίρα της Ελλάδος κατά τα κρίσιμα επόμενα έτη εμαστίζετο από εμφύλιον πόλεμον, ως αυτός της Ισπανίας ή "λαϊκόν μέτωπον" ως αυτό της Γαλλίας, το οποίον την έκαμε να καταρρεύση δια του περιβοήτου πουρκουαδισμού, εντός ολίγων ημερών! Δυστυχώς, ο κίνδυνος του κομμουνισμού, δεν εματαιώθη αλλά απλώς ανεβλήθη το 1936, δια να εκραγεί και πάλιν μεσούσης της Κατοχής, το 1942 και να αιματοκυλήσει το Έθνος με τους τρεις γύρους του έως το 1949.

  Ο εθνικός διχασμός

  Επί 21 συναπτά έτη, από του 1915, η Ελλάς υφίστατο τας ολεθρίους συνεπείας του εθνοκτόνου διχασμού, ο οποίος δεν υπήρξεν υπαίτιος μόνον της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και του χάους και ακυβερνησίας που επεκράτησεν κατά την δραματικήν περίοδον 1924-36, εξαλείφωντας την έννοιαν της στοιχειώδους κρατικής υποστάσεως. Η αποτυχία πάσης προσπαθείας συνενώσεως του διχασμένου Έθνους με κοινοβουλευτικάς μεθόδους, ως εκείνη του Μεταξά το 1926, τον είχε σαφώς προσανατολίσει προς άλλην λύσιν του Ελληνικού Προβλήματος. Την 6ην Ιανουαρίου 1934 εδήλωνεν εις την "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ": "… δι'ημάς τους Έλληνας, το πρόβλημα δεν είναι πως θα μείνωμεν εις τον κοινοβουλευτισμόν, αλλά δια ποίας θύρας θα εξέλθωμεν εξ αυτού. Δια της θύρας του Κομμουνισμού, ή δια της θύρας του Εθνικού Κράτους; Ας εκλέξωμεν …"

  Η διεθνής κατάστασις
  Όπως θα αναλυθεί εις το επόμενον κεφάλαιον, ο Μεταξάς είχε προβλέψει τον ερχομόν νέου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Έθνος ήτο - όπως θα δούμε - πλήρως απαράσκευον δια την αντιμετώπισίν του. Η Ελλάς εμαστίζετο από τον διχασμόν, την ακυβερνησίαν και την κομμουνιστικήν απειλήν, ενώ ευρίσκετο εν πλήρη στρατιωτική αδυναμία. Το προηγούμενον του 1915 ήτο ακόμη πρόσφατον. Πως θα εισήρχετο εις την νέαν παγκόσμιον σύγκρουσιν; Το βαθύτερον αίτιον της 4ης Αυγούστου υπήρξεν η προπαρασκευή του Έθνους δια την αντιμετώπισιν του επερχομένου πολέμου. Το Εθνικόν και Κοινωνικόν έργον της 4ης Αυγούστου υπήρξε μέγα. Πέραν από την πλήρη εξάλειψιν του διχασμού και του κομμουνιστικού κινδύνου, αλλά και τας πυρετώδης στρατιωτικάς και διπλωματικάς προεργασίας του Έθνους δια τον πόλεμον, αι οποίαι θα αποτελέσουν ξεχωριστά κεφάλαια της παρούσης εργασίας, μεγάλη υπήρξεν η προσφορά εις όλους τους τομείς της εθνικής ζωής:

  Οικονομία
  Με την επιβολήν του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, η οικονομία εξυγιάνθη δι'επιτυχών μέτρων. Το εθνικόν νόμισμα εσταθεροποιήθη, ενώ ηυξήθη το κάλυμμά του. Ο προϋπολογισμός από ελλειμματικός ισοσκελίσθη, παρά τας ογκώδεις δαπάνας δια τους εξοπλισμούς του Στρατού και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Και τούτα άνευ ανεργίας, πληθωρισμού και εξωτερικού δανεισμού και υπό λίαν δυσμενείς διεθνείς συνθήκας. Η οικονομία προσηρμόσθη προς το πολεμικόν κλίμα, αγωνιζομένη να δημιουργήση την μεγίστην δυνατήν αυτάρκειαν εις πρωτογενείς ύλας, εν όψει των συγκεντρωτικών - λόγω του επερχομένου πολέμου - οικονομιών. Η διορατικότης του Ι. Μεταξά υπήρξεν μεγίστη, διότι η ισχύς ενός Έθνους υπό πολεμικάς συνθήκας, δεν ευρίσκεται μόνον εις το φρόνημα και τας Ενόπλους Δυνάμεις του, αλλά και εις την οικονομικήν αυτάρκειαν, ώστε να ανθέξη εις δυσμενείς συνθήκας και συνθήκας πιθανής επιστρατεύσεως. Την 12ην Απριλίου 1937, ομιλών εις τον Εμπορικόν και Βιοτεχνικόν κόσμον Πειραιώς έλεγε:  "Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα να σας είπω ότι θα ήτο δυνατόν να επανέλθουν συντόμως οι χρόνοι της ελευθέρας εμπορίας και της ελευθέρας οικονομίας. Γνωρίζω ότι η μορφή αυτή της οικονομίας ήτο εκείνη η οποία περισσότερον προσιδιάζει εις τον Έλληνα και ότι η εμπορία των ελευθέρων συναλλαγών και ανταλλαγών, είναι εκείνη την οποίαν το δαιμόνιον του Έλληνος εμπόρου εκμεταλλεύεται καλλίτερα πάσης άλλης και η οποία πάντοτε του έδωσε την νίκην εις τον συναγωνισμόν με τ' άλλα Έθνη. Αλλά πως είναι δυνατόν αν σας δώσω μίαν τοιαύτην ελπίδα παρ' όλας τας φωνάς τας οποίας ακούομεν έξω, εκάστοτε (...) όταν βλέπωμεν μεγάλα Κράτη, μεγάλα Έθνη, επιμένουν εις το σύστημα της αυταρκείας; Μία ελευθερία εμπορική, μία ελευθερία οικονομική πρέπει να γίνη συγχρόνως από όλους (...) Δια τούτο πρέπει το εμπόριόν μας και η οικονομία μας να προσαρμοσθούν προς την κατάστασιν της διευθυνομένης οικονομίας (...). Με τούτο δεν θέλω να είπω ότι πρέπει η διευθυνομένη οικονομία να γίνει πιεστική και καταθλίβουσα την ελευθέραν πρωτοβουλίαν. Θα ήτο μέγιστον σφάλμα δια τον Κυβερνήτην του τόπου τούτου, να παραγνωρίση το δαιμόνιον του Έλληνος, το οποίον ανέπτυξεν η ελευθέρα αυτού πρωτοβουλία και αυτοβουλια". 3 Με την επιβολήν του Εθνικού Καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, λοιπόν, η οικονομία προσηρμόσθη εις το πολεμικόν κλίμα και ταυτοχρόνως εξυγιάνθη. Το εθνικόν νόμισμα εσταθεροποιήθη ενώ ηυξήθη το κάλυμμά του. Ο προϋπολογισμός από ελλειματικός ισοσκελίσθη παρά τας ογκώδεις δαπάνας δια τον εξοπλισμόν του Εθνικού Στρατού και της Κοινωνικής Προνοίας. Και όλα αυτά επετεύχθησαν άνευ ανεργίας και πληθωρισμού και χωρίς εξωτερικόν δανεισμόν, υπό λίαν δυσμενείς διεθνείς συνθήκας! Ταυτοχρόνως επετεύχθη η μοναδική εις τα Ελληνικά χρονικά Κοινωνική Μεταρύθμισις!

  Κοινωνικη Μεταρρύθμισις
  Μόνον εντός του πρώτου εξαμήνου του 1936, είχαν γίνει 244 απεργίαι και υπήρχαν 135.000 άνεργοι. Όταν ήλθεν η 4η Αυγούστου του 1936, η ανεργία εμηδενίσθη και πλήθος φιλεργατικών θεσμών εδημιουργήθη δια πρώτην φοράν. Όπως: Η Υποχρεωτική Διαιτησία μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Η καθιέρωσις της Αδείας μετ' Αποδοχών. Η καθιέρωσις του 8ώρου και των Υπερωριών. Η επιβολή κατωτάτων ορίων Ημερομισθίων και Μισθών. Η θεσμοποίησις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η ίδρυσις του ΙΚΑ. Η απαγόρευσις της εργασίας εις ανηλίκους. Η καθιέρωσις της Κυριακής ως υποχρεωτικής Αργίας. Η ίδρυσις της Εργατικής Εστίας. Η επέμβασις του Κράτους, μέσω του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου εις θέματα ιδιωτικής οικονομίας, αποτρέποντας οικονομικάς ανισότητας. Καθιερώθη η Πρωτομαγιά ως Εθνική Εργατική Εορτή, αποστερώντας την έτσι από την κομμουνιστικήν καπηλείαν. Παραλλήλως ενισχύθη και εδόθη μέγα βάρος εις τον αγροτικόν τομέα δι' αυξήσεως της γεωργικής παραγωγής, ώστε να επιτευχθή η όσον το δυνατόν μεγαλυτέρα αυτάρκεια προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής εν' όψει των πολεμικών συνθηκών και του περιορισμού των διεθνών ανταλλαγών. Έγινε ευρεία διανομή νέων στρεμμάτων, πλήθος αποξηράνσεων και αρδευτικών έργων, ενώ δι' ειδικού Νόμου ελαφρύνθησαν οι αγρόται των αγροτικών χρεών! Η εξάλλειψις, επίσης, της κομμουνιστικής απειλής, υπήρξεν καθ' όλη την τετραετίαν πολύ επιτυχής. Η εκπληκτική πολιτική του Υφυπουργού Ασφαλείας Κ. Μανιαδάκη, εις την εξάρθρωσιν των δικτύων και την γελοιοποίησιν των κομμουνιστών, σε συνδυασμό με την κοινωνικήν μεταρρύθμισιν και τα φιλεργατικά και φιλαγροτικά μέτρα τα οποία αποστέρησαν από το ΚΚΕ, την δυνατότητα καπηλείας αιτημάτων, συνέτριψαν ιδεολογικώς και πολιτικώς την ισχύν του αντεθνικού κομμουνισμού! "...Σε δύο πόδια στηρίζεται η κοινωνία: Στους αγρότες και τους εργάτας. Επάνω σ' αυτούς τους στήλους, στηρίζεται το οικοδόμημα της αστικής κοινωνίας" είχε πη πολύ σωστά, ο Εθνικός Κυβερνήτης και μέγας κοινωνικός μεταρρυθμιστής, σε λόγον του, ενώ μεγάλη φροντίδα έδειξεν και δια την Τέχνην και την Δικαιοσύνην, όπου συνέταξεν δια πρώτην φοράν Αστικόν Κώδικα.

  Ε.Ο.Ν.
  Το μέγιστον όμως έργον Εθνικής Ενότητος και η μεγάλη αγάπη του, υπήρξεν η Ε.Ο.Ν. (Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας). Ολα τα παιδιά της Ελλάδος συσσωματώθησαν εις αυτήν την προστρατιωτικήν οργάνωσιν, η οποία είχεν ως σκοπόν την ανάπτυξιν του Εθνικού Φρονήματος της Ελληνικής Νεολαίας, την πάταξιν του πνεύματος στενού ατομικισμού και την ανάπτυξιν του αισθήματος αλληλεγγύης, Ιδεαλισμού και ηρωϊκού - αγωνιστικού τρόπου ζωής. Η επαναφορά έρματος και Εθνικού Ιδανικού εις τους νέους και η προετοιμασία των ψυχικώς, δια τον υπέρ Πάντων Αγώνα, υπέρ της Πατρίδος όταν θα εχρειάζετο! Η προπαρασκευή στρατιωτικής εκπαιδεύσεως και η εξοικείωσις εις πολεμικάς συνθήκας. "Σήκω επάνω, Ελληνική Νεολαία!" ανεφώνησεν εις τον πρώτον λόγον του μετά την 4ην Αυγούστου του 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς: "Δεν υπάρχει δια σε άλλη πραγματικότης παρά η Ελληνική Πατρίς! Μόνον εκεί θα επανεύρης τον εαυτόν σου!"
  Και προς τους φοιτητάς ολίγον αργότερον εξηγούσεν: "...Tο Κράτος εσκέφθη να σας συνενώση και να σας συγκεντρώσει εις ένα σύνολον, να σας οργανώση μέσα εις το σύνολον αυτό, δια να αποτελέσετε ένα όλον, ώστε ο καθένας από σας να αισθάνεται μέσα του όχι μόνον την ιδικήν του δύναμιν αλλά και όλων των άλλων χιλιάδων συντρόφων, δια να τας συνενώση, ώστε να αισθανθήτε πλέον εις την πραγματικότητα τι σημαίνει αλληλεγγύη". 4 "Μίαν ημέρα εσείς τα αγόρια θα μπήτε εις τον Στρατόν και σεις τα κορίτσια σε μια στιγμή θα έλθετε και σεις να προσφέρετε τας υπηρεσίας σας εις τον Στρατόν ως νοσοκόμοι και εις άλλας υπηρεσίας που αρμόζουν εις τας γυναίκας. Όταν θα κληθήτε , πρέπει να μπήτε μέσα με την απόφασιν της αυτοθυσίας, διότι τα Έθνη δεν γίνονται μεγάλα παρά όταν οι πολίται έχουν μέσα των το αίσθημα της αυτοθυσίας και όταν εις κάθε στιγμήν της ζωής των εν πλήρει ειρήνη και μέσα εις την μεγαλυτέραν ευτυχίαν έχουν το αίσθημα ότι είναι έτοιμοι, αν τύχη και τους ζητήση εκείνην ακριβώς την στιγμήν δια να ώσουν την ζωήν δια την Πατρίδα και όχι μόνον τούτο αλλά και να έχουν και την απόφασιν να την δώσουν!" 5  Ούτως, όταν η στιγμή επέστη, ο φαλλαγγίτης της ΕΟΝ, μετετράπη εις τον ηρωϊκόν μαχητήν του 1940-41 και η φαλαγγίτισσα, εις την ηρωϊκήν αγωνίστρια των μετόπισθεν.
  Πέραν λοιπόν, των συγκλονιστικών στρατιωτικών εξοπλισμών, του μεγάλου διπλωματικού αγώνος και του ανεπαναλήπτου επιτελικού χειρισμού της Μάχης του Εθνους, ο Ιωάννης Μεταξάς, κατά την ένδοξον τετραετίαν της προπαρασκευής, εδημιούργησεν και τας οικονομικάς, κοινωνικάς και ηθικάς προϋποθέσεις που επεβάλλοντο δια τον επερχόμενον πόλεμον. Ουδεμία πλευρά της Εθνικής ζωής, δεν έμεινεν ανεκμετάλλευτος. Στρατός - Εξωτερική πολιτική - Νεολαία - Οικονομία - Κοινωνική Μεταρρύθμισις! Ολα αυτά συνέβαλλον εις την ανεπανάληπτον και ηρωϊκήν, υλικήν και ηθικήν προετοιμασίαν του Εθνους και εις την εξύψωσιν του Εθνικού φρονήματος και της κοινωνικής γαλήνης αφανίζοντας κάθε διχαστικήν τάσιν και εξασφαλίζοντας μίαν μοναδικήν Εθνικήν Ενότητα. Και όταν ήλθεν η στιγμή, το Έθνος πάνοπλον, υπερήφανον, φανατισμένον, πανέτοιμον και αυτάρκες εις άπαντας τους τομείς, εσηκώθη ως εις άνθρωπος, ως μία γροθία και επιτέλεσεν το θαύμα. Το Έπος του 1940 - 41!
  Η 4η Αυγούστου 1936, κατά την τυπικήν νομικήν έννοιαν υπήρξεν πραξικόπημα, αφού η μεταβολή προήλθε εκ των ήδη κυβερνώντων και όχι εκ των κάτω. Κοινωνιολογικώς όμως, μετεβλήθη σταδιακώς εις Επανάστασιν ευρυτάτης σημασίας. Και αυτό διότι δεν ήλθεν ως στάσιμος δικτατορία, αλλά ως θέσις. Έθεσεν σκοπούς με συγκεκριμένην ιδεολογίαν και ευρείαν έκτασιν και επροχώρησεν προς εκπλήρωσίν των. Το αντίκρυσμά της, μόνον ωφέλιμον δια το Έθνος δύναται να χαρακτηρισθή. Υπήρξε Εθνική Επανάστασις με διαταξικόν και υπερπαραταξιακόν περιεχόμενον και Κοινωνική Επανάστασις με την έννοιαν της ειρηνικής κοινωνικής μεταρρυθμίσεως. Αποτέλεσμά της υπήρξεν, η δημιουργία του Έπους του 1940-41, το οποίον ανήκει αποκλειστικώς εις το έργον της και την ιδιοφυΐαν του Αρχηγού της, Ιωάννου Μεταξά.

  ►δείτε εδώ περισσότερα βιβλία στο αφιέρωμα για την 4η Αυγούστου


  Παλαιότερα άρθρα
  Camerata Σταθόπουλος-Presente
  Επιλογές βιβλίων για τον μήνα Νοέμβριο
  Κώστας Καρυωτάκης: ο επαναστάτης μελαγχολικός
  Ένα μεγάλο ραδιοφωνικό αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου
  "Μαύρα γράμματα σε λεύκες σελίδες" ζωντανά και φέτος στο Axis Radio

  προηγούμενη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 επόμενη